Javni Pozivi

MJU 2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo štirih javnih stavb
Datum objave: 16.09.2016
Datum zaključka: 10. 10. 2016 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za javno upravo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za javno upravo na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo štirih javnih stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU.

 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju do največ 15 let za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo štirih javnih stavb v lasti Republike Slovenije:

 • Stavba Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina,
 • Stavba Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
 • Stavba Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Stavba Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

  Predmet javno-zasebnega partnerstva zajema celovito energetsko sanacijo v pozivu navedenih stavb in izvedbo (vsaj) z dokumentacijo predvidenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so predmet javnega poziva, najkasneje v drugi polovici leta 2017.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov:

   

  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana


  Končni rok za oddajo vlog je 10. 10. 2016 do 12. ure.

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav: Odpiranje vlog ni javno.

  Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v roku štirih mesecev od prejema vloge.
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  MJUgp.mju@gov.si.//
  Dokumentacija:

  <link http: www.mju.gov.si si delovna_podrocja investicije_in_nepremicnine energetska_prenova_javnih_stavb _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


  <link file:4083 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge

  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije,
  • časovni načrt izvedbe,
  • finančno in ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  V okviru vloge mora promotor poleg zgoraj navedene vsebine glede na dejstvo, da gre za investicijski projekt vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost predlagane investicije opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.


  Vloga naj bo sestavljena iz enega originalnega izvoda in dveh kopij ter enega izvoda vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija1«, »Kopija 2«.


  Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA.


  Zaželeno je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu. Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.


  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Vprašanja

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov gp.mju@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 3. 10. 2016 do 12.00 ure. Javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani MJU, najkasneje do 5. 10. 2016.


  Ogled objektov
  Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov gp.mju@gov.si do 23. 9. 2016 do 12 ure. Ogled se bo, glede na različne lokacije stavb, vršil v dneh med 27. 9. 2016 in 30. 9. 2016 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

   

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika