Javni Pozivi

MK 2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva v objektih Ministrstva za kulturo
Datum objave: 22.09.2016
Datum zaključka: 14. 10. 2016 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za kulturo na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva v objektih Ministrstva za kulturo.

  Predmet javno-zasebnega partnerstva zajema celovito energetsko sanacijo v pozivu navedenih stavb, izvedbo e-polnilnice za avtomobile, izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedenih izključno s  finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja  v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, najkasneje v letu 2017.

   

  Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju do največ 15 let za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo petih javnih stavb v lasti Republike Slovenije:

   • Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Turjaška 1, Ljubljana;
   • Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana;
   • Slovenska filharmonija Ljubljana, Kongresni trg 10, Ljubljana;
   • Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor;
   • Narodni muzej Slovenije Ljubljani, Prešernova 20, Ljubljana.

    

   Rok za prijavo:

   Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov:

    

   REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO
   Maistrova ulica 10
   1000 Ljubljana

   Končni rok za oddajo vlog je 14. 10. 2016 do 10:00 ure.

   Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

   Odpiranje prijav:

   Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja 14. 10. 2016 ob 11:00 uri.

   Vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno zasebnega partnerstva bo javni partner obravnaval in o njej odločil v štirih mesecih od prejema.

   Kontakt:
   ImeE-poštaTelefonFax
   mag. Tomaž Kukovicatomaz.kukovica@gov.si01/369 58 64/
   Dokumentacija:

   <link http: www.mk.gov.si si javne_objave javni_pozivi _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


   <link file:4097 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

   Višina sredstev:
   Drugi podatki:

   Vsebina in oblika vloge

   Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

   • predstavitev promotorja,
   • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
   • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije,
   • časovni načrt izvedbe,
   • finančno in ekonomsko oceno projekta,
   • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

   V okviru vloge mora promotor poleg zgoraj navedene vsebine glede na dejstvo, da gre za investicijski projekt vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost predlagane investicije opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.


   Vloga naj bo sestavljena iz enega originalnega izvoda in dveh kopij ter enega izvoda vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija1«, »Kopija 2«.


   Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA.


   Zaželeno je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu. Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.


   Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


   Vprašanja

   Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 4. 10. 2016 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila na zastavljena vprašanja do 7. 10. 2016.


   Ogled objektov
   Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov javnega partnerja najpozneje do 29. 9. 2016 do 10:00 ure. Ogled se bo vršil z vsakim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

    

   Nazaj

   © 2012 - 2024 Portal Energetika