Javni Pozivi

STŠ-2016 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu Srednje trgovske šole Maribor
Datum objave: 05.10.2016
Datum zaključka: 28. 10. 2016 ob 12:00
Izdajatelj: Srednja trgovska šola Maribor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Srednja trgovska šola Maribor, Mladinska ulica 14, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektu Srednje trgovske šole Maribor.


V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objekta Srednje trgovske šole Maribor (870/1 k.o. 657 Maribor-Grad).

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

  • celovita energetska sanacija objektov;
  • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
  • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«;
  • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letu 2017-2018.

 

 

Rok za prijavo:

Vloge morajo prispeti na naslov:

Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ulica 14
2000 Maribor


najkasneje do 28. 10. 2016 do 12:00 ure.


Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja dne 28.10.2016 ob 14:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Tanja Lakošetanja.lakose@guest.arnes.si02 250 46 50/
Dokumentacija:

<link http: www.trgovska.si javni-poziv-promotorjem _blank external-link-new-window>Objava javnega poziva


<link file:4151 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


Dodatna pojasnila

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi javnega partmerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 19.10.2016 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 21.10.2016.

 

Ogled objekta
Ogled objekta, ki je predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi javnega partnerja do 10.10.2016 do 13:00 ure. Ogled se bo vršil dne 12.10.2016, z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika