Javni Pozivi

MZI 2017 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objekta MZI
Datum objave: 20.03.2017
Datum zaključka: 31. 03. 2017 ob 09:30
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo poziva vse zainteresirane promotorje k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske prenove objekta MZI.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za projekt celovite energetske prenove objekta MZI, ki se nahaja na naslovu Kotnikova ulica 19a, Ljubljana.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • celovita energetska sanacija objekta in izvedba e-polnilnice za avtomobile;
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni v čim večji meri oziroma izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letu 2017;

Izhodišča so informativne narave in jih potencialni promotorji lahko prilagodijo svojim videnjem projekta.

Rok za prijavo:

Vloga o zainteresiranosti morajo prispeti na naslov javnega partnerja:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Končni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2017 do 09:30 ure.

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog.

Odpiranje prijav: Javno odpiranje vlog bo potekalo dne 31. 3. 2017 ob 12:00 uri na naslovu javnega partnerja: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Matjaž Vede - MZIgp-mzi@gov.si01/478 8000
Dokumentacija:

<link file:8843 _blank download file>Polno besedilo javnega poziva

Dokumentacija objekta za prenovo:

 • <link file:8845 _blank download internal link in current>Razširjen energetski pregled
 • <link file:8844 _blank download internal link in current>Energetska izkaznice stavbe
Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati: 

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originala in dveh (2) kopij ter kopije vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Vprašanja

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi iz poglavja 2.1 dokumentacije. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 24. 3. 2017 do 09:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 27. 3. 2017.

Ogled objektov

Ogled objekta, ki je predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi iz poglavja 2.1 te dokumentacije do 22. 3. 2017 do 09:00 ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika