Javni Pozivi

JES-2017 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva za Ruard – Bucellenijevo graščino
Datum objave: 23.05.2017
Datum zaključka: 02. 06. 2017 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Jesenice
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju promotorje) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo celovite energetske obnove Ruard – Bucellenijeve graščine in storitev energetskega upravljanja, po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

Zasebni partner mora pri predlogu ukrepov za doseganje prihrankov energije in znižanje rabe energije v navedenem objektu javnega partnerja upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, ki določajo pogoje in normative uporabe oziroma izvedbe dejavnosti, ki se izvajajo v objektu.

Predmet poziva je iskanje promotorjev (potencialnih zasebnih partnerjev), ki bi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva financirali in izvedli ukrepe učinkovite rabe energije, s čimer bi zagotovili čim večje prihranke javnemu partnerju.

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • celovita energetska sanacija objekta in izvedba e-polnilnice za avtomobile;
 • izvedba storitve energetskega upravljanja v predmetnem objektu v celotnem obdobju trajanja javno zasebnega partnerstva;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020".

Objekt Ruard - Bucellenijeva graščina  se nahaja na območju Stare Save na Jesenicah. Objekt stoji na zemljišču s parcelnimi številkami 902/3, 902/4 in 1458/5, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja predmetni objekt skupaj s funkcionalnim zemljiščem. Ruard – Bucellenijeva graščina (EŠD 5301) je na podlagi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85) razglašena za spomenik lokalnega pomena.

   

  Rok za prijavo:

  Promotorji vloge o zainteresiranosti oddajo v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Občina Jesenice
  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v  sprejemno pisarno Občine Jesenice do 2. 6. 2017 do 12. ure (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:
  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Polona Brelihpolona.brelih@jesenice.si04/ 58 69 311
  Dokumentacija:

  <link file:9040 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.jesenice.si za-obcana javna-narocila-razpisi-objave javne-objave item _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Jesenice)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva. Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

  Ogled objektov
  Ogled objekta je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na elektronski naslov polona.brelih@jesenice.si do 29. 5. 2017.

  Dodatna pojasnila
  Za objekt je bil izdelan razširjeni energetski pregled, ki si ga lahko po predhodni telefonski najavi na št 04/ 58 69 311 ali po elektronski pošti na naslov polona.brelih@jesenice.si, ogledate pri pristojni osebi za dajanje informacij: Polona Brelih, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Občina Jesenice. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov pristojne osebe.  Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do 29. 5. 2017.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika