Javni Pozivi

MJU 2017 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo dveh javnih stavb
Datum objave: 24.05.2017
Datum zaključka: 10. 07. 2017 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za javno upravo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za javno upravo na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo dveh javnih stavb v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU.

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju do največ 15 let za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo dveh javnih stavb v lasti Republike Slovenije:

 • Stavba Kandijska cesta; Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto
 • Stavba Partizanska cesta; Partizanska cesta 81, 6210 Sežana

  Predmet javno-zasebnega partnerstva zajema celovito energetsko sanacijo v pozivu navedenih stavb in izvedbo vseh z dokumentacijo predvidenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so predmet javnega poziva, najkasneje v drugi polovici leta 2018.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov:

  Republika Slovenija, Ministrtvo za javni upravo
  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

  Končni rok za oddajo vlog je 10. 7. 2017 do 12. ure.

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Odpiranje vlog ni javno.

  Javni partner bo prejete vloge o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva obravnaval in o njih odločil najkasneje v roku štirih mesecev od prejema vloge.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  MJUgp.mju@gov.si.//
  Dokumentacija:

  <link file:9041 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.mju.gov.si si delovna_podrocja investicije_in_nepremicnine javni_pozivi_investicije_in_energetska_prenova_javnih_stavb _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (MJU)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge

  Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije,
  • časovni načrt izvedbe,
  • finančno in ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  V okviru vloge mora promotor poleg zgoraj navedene vsebine glede na dejstvo, da gre za investicijski projekt vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost predlagane investicije opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

  Vloga naj bo sestavljena iz enega originalnega izvoda in enega izvoda vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original« in »E-vloga 2«.

  Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov gp.mju@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 19. 6. 2017 do 12.00 ure. Javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani MJU, najkasneje do 23. 6. 2017.

  Ogled objektov

  Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov gp.mju@gov.si do 6. 6. 2017 do 12. ure. Ogled se bo, glede na različne lokacije stavb, vršil v dneh med 12. 6. 2017 in 16. 6. 2017 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

  Nazaj

  © 2012 - 2023 Portal Energetika