Javni Pozivi

PF-2018 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Datum objave: 11.04.2018
Datum zaključka: 07. 05. 2018 ob 13:00
Izdajatelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo stavbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana (parcelna št. 238/1, k. o. 1727 – Poljansko predmestje).

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska obnova objekta,
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2018 in 2019.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
  Poljanski nasip 2
  1000 Ljubljana

  najkasneje do 7. 5. 2018 do 13. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, dne 7. 5. 2018 ob 14:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Boštjan Koritnikpf-dekanat@pf.uni-lj.si01/ 42-03-100
  Dokumentacija:

  <link file:10327 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link http: www.pf.uni-lj.si aktualno javni-poziv-promotorjem-k-podaji-vlog-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-javno-zasebnega-partnerstva-za _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Prava fakulteta Univerze v Ljubljani)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na elektronski naslov kontaktne osebe do 25. 4. 2018 do 10. ure. Vse odgovore ba vprašanja bo javni partner podal najkasneje do 27. 4. 2018 do 16:00 ure.


  Ogled objektov
  Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi naročnika do 23. 4. 2018 do 11. ure. Ogled se bo vršil 24. 4. 2018 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika