Javni Pozivi

TRB-2019 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt "Energetsko pogodbeništvo na stavbi Športnega parka Rudar Trbovlje"
Datum objave: 04.04.2019
Datum zaključka: 18. 04. 2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Trbovlje
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Trbovlje na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na stavbi Športnega parka Rudar Trbovlje.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo stavbe Športnega parka Rudar Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje (kompleks stavb na parcelnih št. 1937, 1938, 1939, vse k. o. 1871 – Trbovlje).

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska sanacija objekta in izvedba e-polnilnice za avtomobile;
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2019, 2020 in 2021.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov:

  Občina Trbovlje
  Mestni trg 4
  1420 Trbovlje

  najkasneje do 18. 4. 2019 do 10. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, dne 18. 4. 2019 ob 11:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Luka Sladičluka.sladic@trbovlje.si03/56-27-983/
  Dokumentacija:

  <link file:10708 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link https: www.trbovlje.si vsebina _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Trbovlje)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi najkasneje do 11. 4. 2019 do 10. ure. Pojasnila na zastavljena vprašanja bo javni partner podal najkasneje do 12. 4. 2019 do 16. ure.


  Ogled objektov
  Ogled objekta je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi naročnika do 9. 4. 2019 do 11. ure. Ogled se bo vršil 10. 4. 2019 z vsakim potencialnim promotorjem ločeno po predhodnem urniku.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika