Javni Pozivi

ZAG-2019 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine Zagorje ob Savi
Datum objave: 16.05.2019
Datum zaključka: 27.05.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Zagorje ob Savi
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti Občine Zagorje ob Savi.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo naslednjih stavb:

 • Stavba 1: Bivša upravna stavba SVEA; Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob Savi
 • Stavba 2: Športni dom Proletarec; Cesta 9. avgusta 48, Zagorje ob Savi
 • Stavba 3: Dom ljudske obrambe Zagorje; Cesta Borisa Kidriča 11a, Zagorje ob Savi

Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno:

 • višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov,
 • povečanje energetske učinkovitosti objektov,
 • znižanje stroškov energije in vzdrževanja objetov,
 • energetsko upravljanje objektov.

Izhodišča javnih partnerjev so sledeča:

 • celovita energetska sanacija objektov in izvedba vsaj ene e-polnilnice za avtomobile;
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb javnega sektorja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020" (sredstva, ki bodo potrebna pri sanaciji objekta SVEA in niso predmet energetske sanacije, bo zagotavljal javni partner);
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letih 2019, 2020 in 2021.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov:

  Občina Zagorje ob Savi
  Cesta 9. avgusta 5
  1410 Zagorje ob Savi

  najkasneje do 27. 5. 2019 do 10. ure.

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, dne 27. 5. 2019 ob 11:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Matej Drobežmatej.drobez@zagorje.si03/56-55-702
  Dokumentacija:

  <link file:10795 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  Priloge:

  • <link file:10797 _blank download internal link in current>Osnutek DIIP - Bivša upravna stavba SVEA
  • <link file:10796 _blank download internal link in current>Osnutek DIIP - Dom ljudske obrambe Zagorje
  • <link file:10798 _blank download internal link in current>Osnutek DIIP - Športni dom Proletarec
  • <link file:10801 _blank download internal link in current>Osnutek REP in energetska izkaznica - Bivša upravna stavba SVEA
  • <link file:10799 _blank download internal link in current>Osnutek REP in energetska izkaznica - Dom ljudske obrambe Zagorje
  • <link file:10800 _blank download internal link in current>Osnutek REP in energetska izkaznica - Športni dom proletarec

  <link http: www.zagorje.si _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in pripadajoča dokumentacija (Občina Zagorje ob Savi)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • finančno in ekonomsko oceno projekta,
  • časovni načrt izvedbe,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.


  Dodatna pojasnila
  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi (Matej Drobež) javnega partnerja.

  Ogled objektov

  Ogled objektov je možen skupaj z lastnikom ob predhodni najavi pri kontaktni osebi (Matej Drobež) javnega partnerja.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika