Javni Pozivi

MORS-2019 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo
Datum objave: 27.09.2019
Datum zaključka: 21.10.2019 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06) objavlja javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objektov Ministrstvo za obrambo na dveh lokacijah in sicer:

 1. Vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela
 2. Letalska baza Brnik

Projekt vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela predvidoma obsega:

 • celovito prenovo kotlovnice s prehodom na nov energent;
 • toplotno izolacijo streh/podstrešij objekto;
 • zamenjavo razsvetljave;
 • zamenjavo parnih kotlov v kuhinji.

Projekt Letalska baza Brnik predvidoma obsega:

 • zamenjavo energenta;
 • vzpostavitev ogrevanja v garaži;
 • prenovo toplotne postaje;
 • prenovo razsvetljave v hangarju.

Trajanje javno-zasebnega partnerstva je največ 15 let. Izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti mora biti zaključena najkasneje v letu 2020.

Rok za prijavo:

Vlagatelji oddajo vloge o zainteresiranosti po pošti ali osebno na naslov javnega partnerja:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 21. 10. 2019 do 12:00 ure (prejemna teorija).

Postopek za oddajo vloge in oprema vloge o zainteresiranosti je podrobneje opredeljena v dokumentaciji.

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana dne 22. 10. 2019 ob 11:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za obramboglavna.pisarna@mors.si01/471-2211
Ministrstvo za obrambodusan.grof@mors.si02/449-1596
Dokumentacija:

<link https: www.gov.si zbirke javne-objave javno-zasebno-partnerstvo-za-izvedbo-projekta-energetskega-pogodbenistva-na-objektih-ministrstva-za-obrambo _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije in dokumentacija (Ministrstvo za obrambo)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Vprašanja

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta preko elektronske pošte kontaktne osebe iz dokumentacije s sklicem na zadevo številka 478-199/2019. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 14. 10. 2019 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 17. 10. 2019.

Ogled objektov
Ogled objektov, ki so predmet predmetnega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana preko elektronske pošte kontaktne osebe do 10. 10. 2019 do 10:00 ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika