Javni Pozivi

JES-2019 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetskega pogodbeništva za Vrtec Jesenice – enota Angelce Ocepek
Datum objave: 10.10.2019
Datum zaključka: 25.10.2019 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Jesenice
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Jesenice na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l.t RS, št. 127/06) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove in storitev energetskega upravljanja za objekt Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek v lasti Občine Jesenice, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Predmet javno-zasebnega partnerstva v okviru predmetnega projekta je energetska sanacija vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek. V okviru projekta javno-zasebnega partnerstva je predvideno tudi energetsko upravljanje rekonstruiranega objekta.

Podrobnejše zahteve glede projekta izhajajo iz predmetnega poziva in Razširjenega energetskega pregleda.

Izvedbeni del projekta javno – zasebnega partnerstva (gradbena dela) se izvede predvidoma v letu 2020 oz po zagotovitvi sredstev v občinskem proračunu.

Za izvedbo projekta javni partner predvideva tudi pridobitev sredstev s strani Evrospke unije in sicer iz sredstev Evropske kohezijske politike. Predvideva se torej sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

   

  Rok za prijavo:

  Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča javnega partnerja na naslov:

  Občina Jesenice
  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  prispeti najkasneje do 25. 10. 2019 do 10. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

  Odpiranje prijav:

  Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Občina Jesenice; Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice dne 25. 10. 2019 ob 12:00 uri.

  Kontakt:
  ImeE-poštaTelefonFax
  Polona Brelihpolona.brelih@jesenice.si04/586-93-11
  Dokumentacija:

  <link file:10981 _blank download internal link in current>Javni poziv promotorjem

  <link https: www.jesenice.si za-obcana javna-narocila-razpisi-objave javni-razpisi item _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije (Občina Jesenice)

  Višina sredstev:
  Drugi podatki:

  Vsebina in oblika vloge
  Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

  Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

  Dodatna pojasnila

  Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi (Polona Brelih) javnega partnerja najkasneje do 15. 10. 2019. Pristojna oseba bo pojasnila in odgovore objavila na spletni strani javnega partnerja.

  Izvedba predstavitvenih sestankov
  Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli prijavitelji možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika