Javni Pozivi

MO-2021-2 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo – vojašnica Edvarda Peperka Ljubljana
Datum objave: 26.03.2021
Datum zaključka: 18.05.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za obrambo na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu poziva morebitne promotorje k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za celovito energetsko obnovo objektov Ministrstvo za obrambo na lokaciji: 

  • Vojašnica Edvarda Peperka Ljubljana.

Osnovno izhodišče javnega partnerja je celovita energetska obnova - sanacija objektov, ki obsega sanacijo zunanjih zidov, sanacijo stropov proti neogrevanim delom podstrešja, sanacijo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevalnih sistemov, dograditev ogrevalnega sistema in CNS. Trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let.

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložišča na naslov:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

najkasneje do 18. 5. 2021 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne 20. 5. 2021 ob 11:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za obrambodusan.grof@mors.si01/471-2211; 02/449-1596; 041/683-973
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za obrambo)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta preko e-pošte javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 15. 4. 2021 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 22. 4. 2021.

Ogled objektov
Ogled objektov, ki so predmet tega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana preko e-pošte javnega partnerja do 15. 4. 2021 do 10:00 ure. Ogled se bo izvajal z vsakim potencialnim promotorjem ločeno po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika