Javni Pozivi

MO-2021-4 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt izgradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih Ministrstva za obrambo – vojašnica Edvarda Peperka Ljubljana
Datum objave: 18.06.2021
Datum zaključka: 28.07.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za obrambo na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu poziva morebitne promotorje k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt izgradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih Ministrstva za obrambo.

V okviru projekta celovite prenove vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, in sicer celovite energetske sanacije in notranje prenove 8 obstoječih objektov in izgradnje 6 novih objektov je predvidena izgradnja fotovoltaičnih elektrarn na strehah obstoječih in novih objektov po principu javno-zasebnega partnerstva.

Električna energija fotovoltaičnih elektrarn bo vir energije za objekte vojašnice, viški pa se bodo oddajali v distribucijsko omrežje, od koder se bodo črpali tudi morebitni manjki. V sklopu celovite prenove vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani je predvidena vgradnja centralnega nadzornega sistema, ki bo spremljal ključne parametre posameznih gradnikov in neprestano reguliral in krmilil delovanje sistema tako, da bo sistem kot celota zagotavljal maksimalni izkoristek ob čim manjši vloženi energiji.

Zasebni partner financira celotno izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn, javni partner pa celovito prenovo obstoječih objektov vključno s sanacijo streh in izgradnjo novih objektov. Pri vseh predvidenih obsegih je načrtovana postavitev strešnih nosilcev za pritrditev fotrovoltaičnih plošč.

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložišča na naslov:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

najkasneje do 28. 7. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne 28. 7. 2021 ob 13:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Željko Kralj (MORS)zeljko.kralj@mors.si 01/471-2211; 01/471-2037; 041/790-368
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za obrambo)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta preko e-pošte javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 21. 7. 2021 do 12:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 23. 7. 2021.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika