Javni Pozivi

OH-2021 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energestka sanacija objektov v lasti občine Hrastnik«
Datum objave: 11.10.2021
Datum zaključka: 22.10.2021 ob 12:00
Izdajatelj: Občina Hrastnik
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Hrastnik na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) v okviru predhodnega postopka objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«.

Predmet javnega poziva je preveritev zainteresiranosti za izvedbo projekta, v okviru katerega je predvidena energetska sanacija naslednjih objektov:

 • objekt 1: Vrtec Hrastnik enota Sonček, Cesta padlih borcev 3, 1430 Hrastnik,
 • objekt 2: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik.

Seznam obravnavanih ukrepov za obravnavana objekta, čigar zaključek izvedbe je predviden v letu 2022, zajema:

 • toplotna izolacija ovoja stavbe (objekt 1 in 2),
 • sanacija vkopanih kletnih zidov (objekt 1 in 2),
 • sanacija strehe (objekt 1),
 • sanacija podstrežja (objekt 2),
 • menjava oken (objekt 1),
 • menjava vrat (objekt 1),
 • vgradnja prezračevalnega sistema (objekt 1 in 2),
 • sanacija razsvetljave (objekt 1 in 2),
 • namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa (objekt 1 in 2).
Rok za prijavo:

Vloge zainteresiranih vlagateljev morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov javnega partnerja:

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

najkasneje do 22. 10. 2021 do 12:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, dne 22. 10. 2021 ob 12:10 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Božidar Rogličbozidar.roglic@hrastnik.si03/56-54-362
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Občina Hrastnik)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo pisna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta na e-naslov kontaktne osebe javnega partnerja (Božidar Roglič) najkasneje do 15. 10. 2021. Odgovore bo javni partner objavil na svoji spletni strani najpozneje do 19. 10. 2021.

Predstavitveni sestanki
Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli prijavitelji možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika