Javni Pozivi

OV-2021 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »OŠ Ivana Cankarja - celovita energetska prenova stavbe«
Datum objave: 17.12.2021
Datum zaključka: 27.12.2021 ob 10:00
Izdajatelj: Občina Vrhnika
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Občina Vrhnika na podlagi 32., 33. in 34. ter 37. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »OŠ Ivana Cankarja – celovita energetska prenova stavbe«.

Predmet javnega poziva je preveritev zainteresiranosti za izvedbo projekta, v okviru katerega je predvidena energetska prenova naslednjih objektov OŠ Ivana Cankarja:

 • šolski del stavbe: Lošca 1, 1360 Vrhnika
 • športna dvorana: Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
 • DEPO: Tržaška cesta 9A, 1360 Vrhnika
 • knjižnica z malo telovadnico: Tržaška cesta 9B, 1360 Vrhnika

Izhodišča javnega partnerja so sledeča:

 • celovita energetska prenova stavbe;
 • trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 15 let;
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedeni izključno s finančnim vložkom zasebnega partnerja in nepovratnimi sredstvi za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«;
 • izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti najkasneje v letu 2023.

Dokumentacija javnega partnerja obsega energetsko izkaznico in kratek povzetek obstoječega stanja stavbe z analizo rabe energije.

Rok za prijavo:

Vloge zainteresiranih vlagateljev morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici na naslov javnega partnerja:

Občina Vrhnika
Tržaška 1
1360 Vrhnika

najkasneje do 27. 12. 2021 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, dne 27. 12. 2021 ob 11:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Matej Černetičobcina.vrhnika@vrhnika.si01/755-54-10
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Občina Vrhnika)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

 • predstavitev promotorja,
 • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije
 • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
 • časovni načrt izvedbe,
 • ekonomsko oceno projekta,
 • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo pisna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi javnega partnerja (mag. Matej Černetič) najkasneje do 22. 12. 2021 do 10:00 ure. Odgovore bo javni partner podal najpozneje do 23. 12. 2021  do 09:30 ure.

Predstavitveni sestanki
Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli prijavitelji možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika