Javni Pozivi

MO-2022-1 Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo – vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna
Datum objave: 06.01.2022
Datum zaključka: 18.01.2022 ob 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za obrambo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Storitve energetskega pogodbeništva
Predmet objave:

Ministrstvo za obrambo na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu poziva morebitne promotorje k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo.

V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo in prenovo notranjih prostorov objekta št. 3 na lokaciji: 

  • Vojašnica barona Andreja Čehovina, Postojna

Izhodišče javnega partnerja je celovita rekonstrukcija z energetsko obnovo - sanacija objekta, ki obsega sanacijo zunanjih zidov, sanacijo stropov proti neogrevanim delom podstrešja, sanacijo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevalnih sistemov, dograditev ogrevalnega sistema in CNS. Trajanje javno-zasebnega partnerstva je največ 15 let.

Rok za prijavo:

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v zaprti, zapečateni ovojnici do vložišča na naslov:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

najkasneje do 18. 1. 2022 do 10:00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Odpiranje prijav:

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne 18. 1. 2022 ob 12:00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Ministrstvo za obrambodusan.grof@mors.si01/471-2211; 02/449-1596; 041/683-973
Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem

Podrobnejše informacije (Ministrstvo za obrambo)

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge
Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

  • predstavitev promotorja,
  • idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katerega bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • časovni načrt izvedbe,
  • ekonomsko oceno projekta,
  • oceno izvedljivosti predlaganega projekta.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu javnega poziva.

Dodatna pojasnila
Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta preko e-pošte javnega partnerja. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 14. 1. 2022 do 10:00 ure. Javni partner bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, do 17. 1. 2022.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika