Javni Pozivi

JP SO-02 Javni poziv za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi (JP SO-02)
Datum objave: 07.06.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, shranjevanje energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

Gre za naložbeno pomoč podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po sistemu samooskrbe po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/2022).

Rok za prijavo:

Vlagatelj vlogo za javni poziv odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore na naslovu novasamooskrba.borzen.si na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.

Obvezna vsebina vloge in obvezne priloge so podrobneje opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 17. 6. 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odpiranje prijav:

Vloge se obravnavajo po vrstnem redu glede na prejem vloge.

V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga formalno nepopolna ali nerazumljiva, se vlagatelja ali pooblaščenca pozove, da svojo vlogo dopolni.

Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se s sklepom zavrže.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen - Center za podporesamooskrba@borzen.si01/620-76-55; ponedeljek, sreda, petek 12:00-14:00/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 47/2024)

Podrobnejše informacije in prijava na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje naložbene pomoči se zagotavljajo iz sredstev za podpore na podlagi določb ZSROVE in »Dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji«, sprejetega v letu 2022.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30 milijonov EUR, od tega je 5 milijonov EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25 milijonov EUR pa za individualne elektrarne.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
 • etažni lastnik ali solastnik  zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
 • družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Pogoji za dodelitev naložbene pomoči so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina naložbene pomoči
Višina naložbene pomoči za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

 • 675 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40% upravičenih stroškov naložbe,
 • 250 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe,
 • 725 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45% upravičenih stroškov naložbe,
 • 300 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30% upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški

 Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:

 • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
 • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
 • pripadajoče električne inštalacije in opreme,
 • priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki 01/620-76-55 v času uradnih ur ali preko elektronskega naslova samooskrba@borzen.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika