Javni Pozivi

JP SO-01 Javni poziv za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije (JP SO-01)
Datum objave: 05.04.2024
Datum zaključka: Do 1. 4. 2025 oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, shranjevanje energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije.

Gre za naložbeno pomoč podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki so priklopljene na način letnega obračuna (netmetering - po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)).

Rok za prijavo:

Vlagatelj vlogo za javni poziv odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore na naslovu samooskrba.borzen.si na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.

Obvezna vsebina vloge in obvezne priloge so podrobneje opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 15. 4. 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odpiranje prijav:

Vloge se obravnavajo po vrstnem redu glede na prejem vloge.

V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga formalno nepopolna ali nerazumljiva, se vlagatelja ali pooblaščenca pozove, da svojo vlogo dopolni.

Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se s sklepom zavrže.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen - Center za podporesamooskrba@borzen.si01/620-76-55; ponedeljek, sreda, petek 12:00-14:00/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 30/2024)

Podrobnejše informacije in prijava na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje naložbene pomoči se zagotavljajo na podlagi sklenjene Pogodbe št. C2570-24-311028 o izvajanju ukrepa sofinanciranja projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023–2026.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 14 milijonov EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
  • etažni lastnik ali solastnik  zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
  • družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Pogoji za dodelitev naložbene pomoči so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina naložbene pomoči
Višina naložbene pomoči za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe,
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25% upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški

 Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:

  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
  • nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
  • pripadajoče električne inštalacije in opreme,
  • priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki 01/620-76-55 v času uradnih ur ali preko elektronskega naslova samooskrba@borzen.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika