Javni Pozivi

URE-SUB_2015_01 Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (URE-SUB_2015_01)
Datum objave: 13.03.2015
Datum zaključka: Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 30. 11. 2015.
Izdajatelj: Energetika Ljubljana, d.o.o.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

 • ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • ukrep 2: Vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor naložbe in lastnik nepremičnine – stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik). Ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,
 • javni sektor,
 • pravne osebe javnega prava,
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 1. 12. 2015.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami dokumentacije javnega poziva in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, kot je navedeno v dokumentaciji javnega poziva. Vlagatelj mora vlogo dostaviti na naslov Energetike Ljubljana:

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., "Subvencije", Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo v torek, 24. 3. 2015, nato pa vsak torek do zaključka javnega poziva, oziroma najkasneje do 30. 11. 2015, ko bo zadnje odpiranje vlog.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Energetike Ljubljana najkasneje do 14. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Ljubljana kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa sredstva javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Energetika Ljubljanaucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si//
Dokumentacija:

<link file:2384 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015017-pdf external-link-new-window>Poziv (Ur. l. RS, št. 17/2015 - Razglasni del, stran 441)

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2015037-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba poziva 1 (Ur. l. RS, št. 37/2015 - Razglasni del, stran 1040)


<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015057-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba poziva 2 (Ur. l. RS, št. 57/2015 - Razglasni del, stran 1462)


<link http: energetika.jhl.si ucinkovita-raba-energije _blank>Podrobnejše informacije

Višina sredstev:

Sredstva za nepovratne finančne spodbude so izključno lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato dodeljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravičencem. Višina sredstev znaša za:

 • ukrep 1: 75.000,00 EUR,
 • ukrep 2: 175.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Višina nepovratne finančne spodbude


Višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznega ukrepa znaša:


Za ukrep 1:

 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 750,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo (največ 15 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese).

Za ukrep 2:

 • za etažno enoto (stanovanje/poslovni prostor) z individualnim ogrevanjem: 450,00 EUR,
 • za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 650,00 EUR,
 • za večstanovanjsko in nestanovanjsko stavbo (največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe ali največ 25 EUR/MWh letnega prihranka energije, ki ga izvedba ukrepa prinese).

Prihranek energije, ki ga izvedba ukrepa prinese se izračuna na način, ki je naveden v dokumentaciji javnega poziva.

 


Rok za izvedbo

Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika