Javni Pozivi

JP-OVE-02 Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije (JP-OVE-02)
Datum objave: 07.06.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Borzen, d.o.o.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, shranjevanje energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) in priključno moč oddaje v distribucijski sistem, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za:

A. Proizvodne naprave - Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije:

  • A 1.1 fotonapetostna elektrarna
  • A 1.2 fotonapetostna elektrarna - prostostoječa
  • A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
  • A 1.4 fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
  • A 1.5 fotonapetostna elektrarna – skupnostna

B. Hranilniki:

Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika). Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.

Rok za prijavo:

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika. Prijavitelj vlogo za javni poziv odda izključno preko spletne aplikacije Borzena, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vsebina vloge je podrobneje opredeljena v polnem besedilu javnega poziva.

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 8. 7. 2024 od 10:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odpiranje prijav:

Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija in sicer po vrstnem redu glede na prejem vloge. Čas oddaje vloge izhaja iz časovnega žiga, ki ga ustvari spletna aplikacija. Obravnava vlog ni javna.

Komisija bo najprej preverila pravočasnost in popolnost vlog. V primeru nepopolne vloge se prijavitelja pozove, da svojo vlogo dopolni.

Komisija po pregledu vloge prijavitelja odloči o odobritvi oziroma neodobritvi pomoči.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Borzen - Center za podporeove@borzen.si01/620-76-55; ponedeljek, sreda, petek 12:00-14:00/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 47/2024)

Podrobnejše informacije in prijava na spletni strani Borzena

Višina sredstev:

Sredstva za pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se skladno s 131. členom Energetskega zakona (EZ-2) zagotavljajo iz sredstev Centra za podpore. Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov evrov.

Razpoložljiva sredstva so po posameznih sklopih razdeljena na naslednji način:

Sklop Tip naprav Razpoložljiva sredstva (mio EUR)
Sklop A A 1.1, A 1.2, A 1.3 in A 1.4 55,0
Sklop A A 1.5 5,0
Skupaj   66,0


Center za podpore lahko razpoložljiva sredstva za posamezne sklope tekom javnega poziva poviša. Obvestilo o spremembi višine razpoložljivih sredstev za posamezno skupino tipa naprav velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za prijavo
Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • samoupravna lokalna skupnost.

Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posameznega tipa proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina in intenzivnost pomoči
Najvišja višina pomoči je izražena v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.

Tip naprave Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto Omejitev priključne moči PN za velika podjetja Omejitve priključne moči PN za srednja podjetja Omejitev priključne moči PN za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A. Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije        
A 1.1 fotonapetostna elektrarna 180 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna - prostostoječa 215 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
A 1.5 fotonapetostna elektrarna – skupnostna 250 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW
B. Hranilnik električne energije 225 EUR/kWh vezano na moč naprave vezano na moč naprave vezano na moč naprave

Opombe:
PN - proizvodna naprava
kWe - nazivna električna moč naprave
kWh - kapaciteta hranilnika


Rok za dokončanje projekta
Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30. mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na telefonski številki 01/620-76-55 v času uradnih ur ali preko elektronskega naslova ove@borzen.si.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika