Javni Pozivi

91FS-sNESPO21 Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21)
Datum objave: 31.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena, razen če gre za večnamenske stavbe. V takem primeru, kot tudi v primeru, ko so predmet naložbe v večnamenske stavbe, ki so skladno z navedeno tehnično smernico uvrščene med nestanovanjske stavbe, je spodbuda lahko dodeljena v deležu, ki se nanaša na nestanovanjski del stavbe.

Pravica do spodbude se dodeli za ukrep:

  • A – gradnja nove skoraj ničenergijske stavbe

za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.

Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva.

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 209/2021, 56/2022, 81/2022, 43/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.220.000 EUR.

Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. Višina razpisanih kreditov znaša 3.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
 Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini, ter so investitorji in lastniki ali solastniki nepremičnine, oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje, vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Nepovratna nepovratne spodbude lahko znaša največ do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Višina spodbude znaša od 85 do 150 EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe. Podrobnosti so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 2,0 mio EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR +1,3 %. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10,0 mio EUR. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika