Javni Pozivi

80-EVPO20 Javni poziv za finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (80-EVPO20)
Datum objave: 13.03.2020
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero.

Finančna spodbuda se dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi obveznimi prilogami.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen  z  Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 21/2020, 184/2020)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite pa se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina razpisanih sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 2.500.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 4.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do finančne spodbude so upravičene:

 • lokalne skupnosti;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • predmet finančne spodbude je samo nova naložba;
 • naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
 • upravičena oseba lahko z vlogo kandidira za nepovratna sredstva za največ 50 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil), upravičena oseba lahko na tem javnem pozivu odda več vlog;
 • nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in iz sredstev državnega proračuna.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ:

 • 6.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost upravičene osebe pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančnih spodbud za nakup novega vozila ali predelavo vozila. Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe. 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika