Javni Pozivi

78FS-PO19 Javni poziv za finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (78FS-PO19)
Datum objave: 27.12.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve vseh sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Trajnostna mobilnost
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

 • A – mobilnostni načrti
 • B – parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
 • C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
 • D – polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
 • E – polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
 • F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času,
 • G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

 

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali priporočeno po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 78FS-PO19, vključno s prilogami, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije ter obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih za posamezne ukrepe.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 80/2019 - Razglasni del, stran 2748)

Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št.10/2020 - Razglasni del, stran 574)

Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 75/2020 - Razglasni del, stran 1101)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Nepovratna sredstva se zagotavljajo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini. Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega javnega poziva. Višina kredita znaša največ do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Tehnični pogoji in upravičeni stroški
Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Tehničnih pogojih.

Dodatne zahteve in pogoji:

 • osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga;
 • izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v Tehničnih pogojih;
 • spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov;
 • naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov; 
 • za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«;
 • proizvodov, naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti oziroma morajo biti v uporabi najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev;
 • kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika