Javni Pozivi

92FS-PO21 Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21)
Datum objave: 17.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

 • A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • M – naložbe v naprave za sporoizvodnjo električne energije in toplote,
 • N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do K so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana 

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in nasl.), če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ne določa drugače.  

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 196/2021, 10/2022, 151/2022, sprememba tehničnih pogojev, 157/2022, 161/2022, 4/2023, 69/2023)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklad

Višina sredstev:

Nepovratna sredstva se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.  Višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 5,0 mio EUR.

Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 3,5 mio EUR. 

Drugi podatki:

Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega oz. občinskega proračuna.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 92FS-PO21, vključno s prilogami in vsemi ostalimi dokumenti, ki so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV.  Za ukrep R višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, vendar ne več kot 250 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika