Javni Pozivi

106FS-PO23 Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (106FS-PO23)
Datum objave: 25.08.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije:

 1.  toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 2. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 3. toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 4. zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 5. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 6. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 7. zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 9. optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 10. zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 11. izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 12. vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 13. uvedba sistema upravljanja z energijo,
 14. energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:

 • za ukrepe od A do D so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu;
 • za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.
Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelji vložijo elektronsko vlogo preko portala SPOT ali pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana 
vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklad smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 92/2023, 121/2023)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/20, ZURE), zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Višina nepovratnih sredstev znaša 6.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 106FS-PO23", vključno s prilogami in vsemi ostalimi dokumenti, ki so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika