Javni Pozivi

51FS-PO18 Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (51FS-PO18)
Datum objave: 05.10.2018
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu:

 • A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
 • B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
 • C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
 • D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
 • H - vgradnja sprejemnikov sončne energije;
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
 • J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
 • K - optimizacija sistema ogrevanja;
 • L - naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
 • M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
 • N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
 • O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • P - uvedba sistema upravljanja z energijo;
 • R - ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
 • S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali priporočeno po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana 

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače. 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sreda in petek med 13:00 in 14:30
Dokumentacija:

<link file:10431 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-51fs-po18-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije-ob-294218 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 65/2018 - Razglasni del, stran 2066)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-51fs-po18-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije-ob-211419 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 30/2019 - Razglasni del, stran 991)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-51fs-po18-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije-ob-246819 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1430)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="152" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklad 

Višina sredstev:

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 5.000.000 EUR.
Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000 EUR. 

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 51FS-PO18, vključno s soglasjem so/lastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in obvezne priloge, navedene v Prilogi. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter
 • zadruge po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),

ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

Višina finančne spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika