Javni Pozivi

76FS-PO19 Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (76FS-PO19)
Datum objave: 21.06.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

 • A – toplotna izolacija fasade
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
 • C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 • H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 • J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 • K – optimizacija sistema ogrevanja
 • L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
 • M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 • N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 • O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 • P – uvedba sistema upravljanja z energijo
 • R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
 • S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali priporočeno po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana 

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače. 

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

<link file:10861 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-76fs-po19-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije-ob-244619 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1435)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-76fs-po19-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-st--35430-132019-2-ob-319619 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 62/2019 - Razglasni del, stran 2188)

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-76fs-po19-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije-ob-157120 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. Rs, št. 12/2020 - Razglasni del, stran 676)

<link https: www.ekosklad.si gospodarstvo pridobite-spodbudo objava javni-poziv-76fs-po19 _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklad

Višina sredstev:

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 7,0 mio EUR.
Višina sredstev za kredite znaša 5,0 mio EUR. 

Drugi podatki:

Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 76FS-PO19, vključno s prilogami in soglasjem so/lastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih javnega poziva za posamezne ukrepe. Ostale zahteve in pogoji za kandidiranje so navedeni v polnem besedilu javnega poziva.

Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.

  Višina finančne spodbude
  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. Za lokalne skupnosti znaša višina nepovratnih sredstev do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, z vključenim DDV.

  Rok za zaključek naložbe
  Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

  Nazaj

  © 2012 - 2024 Portal Energetika