Javni Pozivi

NER300 Javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (»NER 300«)
Datum objave: 09.11.2010
Datum zaključka: 07.02.2011 do 15. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarstvo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:


Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev in pred izbor komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, na osnovi česar bodo izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.

Rok za prijavo:


Prijava mora prispeti do 7. 2. 2011, do 15. ure na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – prijava za javni poziv NER 300«. Na zadnjo stran kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (7. 2. 2011, do 15. ure) ali so tega dne priporočeno oddane na pošti do konca dneva. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ne bo obravnavala.

Odpiranje prijav:


Odpiranje prispelih prijav pri nacionalnem delu poziva ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za  gospodarstvo, v sredo, 9. 2. 2011 ob 13.00 uri.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Milena Černilogar Radežmilena.cernilogar-radez@gov.si01/ 478 7458
Dokumentacija:


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 ner300.pdf _blank>Razpisna dokumentacija


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 prijava.docx _blank>Obrazec za prijavo

Višina sredstev:


Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 % njihove vrednosti, pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski sklad, Evropski energetski program za oživitev - EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja). V primeru, da so projekti že financirani iz EEPO, se financiranje projekta zmanjša za znesek financiranja, ki se financira iz EEPO.

Drugi podatki:


Upravičeni stroški so:

  • plače in drugi izdatki zaposlenim,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in         poročil,
  • študentsko delo,
  • stroški informiranja in obveščanja,
  • stroški izobraževanja in usposabljanja.

Ministrstvo upravičenih stroškov ne bo sofinanciralo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika