Javni Pozivi

NER300 Javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, št. 3630-3/2012/6 (NER300)
Datum objave: 19.04.2013
Datum zaključka: 10. 05. 2013
Izdajatelj: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev in pred izbor komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, na osnovi česar bodo izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.

Rok za prijavo:

10. 05. 2013 do 14:30 ali tega dne priporočeno oddano po pošti.

Odpiranje prijav:

Odpiranje prispelih prijav pri nacionalnem delu poziva ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor v sredo, dne 15. 05. 2013.

Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
mag. Milena Černilogar Radežmilena.cernilogar-radez@gov.si01/ 478 7458
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 sklep_post_ner300_13.pdf _blank>Sklep o začetku postopka


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 ulrs_32_2013_r.pdf _blank>Razpis (Ur. l. RS, št. 32/2013 - Razglasni del, stran 1336)


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 razpisna_dok_ner300_13.pdf _blank>Razpisna dokumentacija


<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi ner300 prijavni_obrazci_ner300_13.doc _blank>Obrazci za prijavo

Višina sredstev:

Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 % njihove dodane vrednosti (relevant costs), pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski sklad, Evropski energetski program za oživitev - EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja). V primeru, da so projekti že sofinancirani, se financiranje projekta ustrezno zmanjša.

Drugi podatki:

Informacije o referenčnih objektih, ki jih prijavitelji potrebujejo za kriterije, ki so podani v Tabeli 1, so zbrane v dokumentu »Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije«, <link http: zakonodaja.gov.si rpsi r08 predpis_ured4718.html _blank>Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 37/2009 in dopolnitve) in <link http: zakonodaja.gov.si rpsi r02 predpis_ured5012.html _blank>Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v  soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/2009 in dopolnitve).

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika