Javni Pozivi

JP MS 2023 Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023)
Datum objave: 27.07.2023
Datum zaključka: 30.09.2023
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Modernizacija energetskih sistemov, energetska učinkovitost
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ovrednotenje in izbor projektnih predlogov za naložbe v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v Republiki Sloveniji, ki se bodo uvrstili na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030.

Namen javnega poziva je na podlagi prejetih projektnih predlogov izbrati tiste, ki v največji možni meri prispevajo k doseganju ciljev ETS direktive, ciljem iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru in Uredbe (EU) 2021/1119, dolgoročnim ciljem iz Pariškega sporazuma ter ciljem NEPN. Dodana vrednost projektnih predlogov k doseganju teh ciljev bo ocenjena na podlagi meril za izbor projektnih predlogov, opredeljenih v predmetnem pozivu.

Sklad za modernizacijo je program Evropske unije, vzpostavljen za obdobje 2021-2030 za podporo naložbam v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v nekaterih državah članicah. Sklad prispeva k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora s podporo zelenemu ter socialno pravičnemu prehodu in deluje pod odgovornostjo držav članic upravičenk.

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz javnega poziva, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva in oznako »Ne odpiraj! – Vloga na JP MS 2023 – Projektni predlog« ter polnim naslovom predlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2023.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti najkasneje na dan roka (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog ne bo javno, izvedla ga bo komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Predlagatelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 30 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem javnem pozivu. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih in pravočasnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila končni predlog projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodagp.mope@gov.si//
Urad za spodbujanje zelenega prehodams.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni poziv; Podaljšanje roka

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Predlagatelji
Predlagatelji projektnih predlogov so lahko pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vključno z neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki.

Upravičeni stroški
Projektni predlogi, ki se na podlagi predmetnega poziva uvrstijo na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi MS, morajo predstavljati tržno izvedljive naložbe, pri čemer morajo biti vključene zrele tehnologije. Predlagane tehnologije morajo delovati v operativnem okolju pod primerljivimi pogoji in obsegom ter razpolagati z ustreznimi referencami. Stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena, kot ga določa člen 10d(1) ETS direktive. Posamezna neprednostna naložba je lahko podprta s sredstvi MS do največ 70% upravičenih stroškov, pod pogojem, da so ostali stroški kriti z viri zasebnih pravnih subjektov.

Pogoji za ugotavljanje upravičenosti in merila za izbor
Vloge, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje za ugotavljanje upravičenosti izpolnjevale, se uvrstijo v nadaljnji postopek ocenjevanja, ki se izvaja na podlagi meril za izbor projektnih predlogov. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti in merila za izbor projektnih predlogov so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je možno posredovati po elektronski pošti: gp.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim pozivom je najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni poziv, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Obveščanje o izzidu javnega poziva
Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva in (ne)uvrstitvi projektnega predloga na indikativni seznam naložb obveščeni z obvestilom ministrstva predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Odgovori na vprašanja

Rezultati javnega poziva
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 29. marca 2024 objavilo rezultate pregleda vlog na javni poziv za sofinanciranje naložb s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika