Javni Pozivi

JP MS 2023 Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023)
Datum objave: 27.07.2023
Datum zaključka: 30.09.2023
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Modernizacija energetskih sistemov, energetska učinkovitost
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ovrednotenje in izbor projektnih predlogov za naložbe v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v Republiki Sloveniji, ki se bodo uvrstili na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030.

Namen javnega poziva je na podlagi prejetih projektnih predlogov izbrati tiste, ki v največji možni meri prispevajo k doseganju ciljev ETS direktive, ciljem iz sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru in Uredbe (EU) 2021/1119, dolgoročnim ciljem iz Pariškega sporazuma ter ciljem NEPN. Dodana vrednost projektnih predlogov k doseganju teh ciljev bo ocenjena na podlagi meril za izbor projektnih predlogov, opredeljenih v predmetnem pozivu.

Sklad za modernizacijo je program Evropske unije, vzpostavljen za obdobje 2021-2030 za podporo naložbam v modernizacijo energijskih sistemov in izboljšanje energetske učinkovitosti v nekaterih državah članicah. Sklad prispeva k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora s podporo zelenemu ter socialno pravičnemu prehodu in deluje pod odgovornostjo držav članic upravičenk.

Rok za prijavo:

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz javnega poziva, mora biti dostavljena na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva in oznako »Ne odpiraj! – Vloga na JP MS 2023 – Projektni predlog« ter polnim naslovom predlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2023.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti najkasneje na dan roka (oddajna teorija).

Odpiranje prijav:

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog ne bo javno, izvedla ga bo komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Predlagatelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 30 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem javnem pozivu. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih in pravočasnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila končni predlog projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Urad za spodbujanje zelenega prehodagp.mope@gov.si//
Urad za spodbujanje zelenega prehodams.mope@gov.si//
Dokumentacija:

Javni poziv; Podaljšanje roka

Prijavni obrazci:

Višina sredstev:
Drugi podatki:

Predlagatelji
Predlagatelji projektnih predlogov so lahko pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vključno z neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki.

Upravičeni stroški
Projektni predlogi, ki se na podlagi predmetnega poziva uvrstijo na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi MS, morajo predstavljati tržno izvedljive naložbe, pri čemer morajo biti vključene zrele tehnologije. Predlagane tehnologije morajo delovati v operativnem okolju pod primerljivimi pogoji in obsegom ter razpolagati z ustreznimi referencami. Stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena, kot ga določa člen 10d(1) ETS direktive. Posamezna neprednostna naložba je lahko podprta s sredstvi MS do največ 70% upravičenih stroškov, pod pogojem, da so ostali stroški kriti z viri zasebnih pravnih subjektov.

Pogoji za ugotavljanje upravičenosti in merila za izbor
Vloge, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje za ugotavljanje upravičenosti izpolnjevale, se uvrstijo v nadaljnji postopek ocenjevanja, ki se izvaja na podlagi meril za izbor projektnih predlogov. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti in merila za izbor projektnih predlogov so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Vprašanja in dodatne informacije
Morebitna vprašanja je možno posredovati po elektronski pošti: gp.mopeping@govpong.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim pozivom je najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni poziv, podalo najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Obveščanje o izzidu javnega poziva
Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva in (ne)uvrstitvi projektnega predloga na indikativni seznam naložb obveščeni z obvestilom ministrstva predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Odgovori na vprašanja

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika