Javni Pozivi

56PO16 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (56PO16)
Datum objave: 15.04.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  • A - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • B - zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
  • C - gospodarjenje z odpadki;
  • D - varstvo voda in učinkovita raba vode;
  • E - odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
  • F - začetne naložbe v okoljske tehnologije.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve razpisanih sredstev.

 

Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.


Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga za pridobitev kredita" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2016, 39/2018, 134/2020)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu


Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.


Do kredita ni upravičena pravna oseba, ki:

  • nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada,
  • nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
  • je v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih  družb v težavah,
  • ima blokiran transakcijski račun.

 

Pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je vezana na trimesečni EURIBOR, s pribitkom v višini najmanj 1,3 %.


Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.


Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe za ukrepe A in B in 80 % priznanih stroškov naložbe za ukrepe C, D in E ter 75 % priznanih stroškov naložbe za ukrep F. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.


Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika