Javni Pozivi

71PO23 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (71PO23)
Datum objave: 23.06.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve vseh sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
 3. gospodarjenje z odpadki;
 4. varstvo voda in učinkovita raba vode;
 5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.
Rok za prijavo:

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vloge je treba oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami osebno ali po e-pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana
vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasna in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnme listu RS. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme. Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjeno "Vlogo 71PO23" in vse obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20/
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 69/2023, 103/2023, 121/2023, 43/2024)

Podrobnejše informacije in prijavni obrazci na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do kredita so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do kredita niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun,
 • če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
 • če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
 • če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.


Pogoji kreditiranja in dodeljevanja kreditov

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je določena kot:

 • spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR s pribitkom najmanj 1,0% ali
 • fiksna obrestna mera: najmanj 2,8%.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85% priznanih stroškov naložbe.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika