Javni Pozivi

60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17)
Datum objave: 22.12.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  • A - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • B - zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
  • C - gospodarjenje z odpadki;
  • D - varstvo voda in učinkovita raba vode;
  • E - odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega poziva.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.

Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga za pridobitev kredita" z vsemi prilogami, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241-48-2001/241-48-60
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 75/2017, 17/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do kreditov so upravičene občine. Do kredita ni upravičena občina, ki:

  • nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
  • ima blokiran transakcijski račun.


Pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je trimesečni EURIBOR, s pribitkom 1,0 %. Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. Krediti se praviloma odplačujejo  v četrtletnih obrekih.

Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika