Javni Pozivi

68LS22 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (68LS22)
Datum objave: 10.02.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

  • A - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
  • B - zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
  • C - gospodarjenje z odpadki;
  • D - varstvo voda in učinkovita raba vode;
  • E - odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega poziva.

Vloge je treba oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Vlagatelj vloži pisno vlogo po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali e-naslov:vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga 68LS22" z vsemi prilogami, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241-48-2001/241-48-60
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 17/2023, 121/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,0 milijonov EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do kreditov so upravičene občine.

Do kredita ni upravičena občina:

  • ki ima zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
  • ki nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
  • ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
  • ki ima blokiran transakcijski račun,
  • če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec upravičene osebe nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.


Pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je določena kot spremenljiva obrestna mera trimesečni EURIBOR s pribitkom 1,0 % ali kot nesprejemljiva obrestna mera 2,8 %.

Odplačilna doba ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se odplačuje v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. Naložba mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika