Javni Pozivi

59OB17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (59OB17)
Datum objave: 18.08.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz do dodelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enaga ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • A - Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode,
 • B - Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
 • C - Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
 • D - Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,
 • E - Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
 • F - Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G - Nakup okolju prijaznih vozil,
 • H - Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I - Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J - Učinkovita raba vodnih virov,
 • K - Oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve razpisanih sredstev.

Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20/
Dokumentacija:

<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina javni-poziv-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-st--0143-82017-ob-281517 _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 28/2016 - Razglasni del, stran 884)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-ob-232718 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2018 - Razglasni del, stran 1362)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-ob-350418 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 84/2018 - Razglasni del, stran 2669)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-ob-244719 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 39/2019 - Razglasni del, stran 1430)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina spremembo-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-st--0143-162019-35400-12017-6-ob-366319 _blank external-link-new-window internal link in current>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 77/2019 - Razglasni del, stran 2691)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcanov-59ob17-ob-368819 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 80/2019 - Razglasni del, stran 2741)

<link https: ekosklad.si prebivalstvo pridobite-spodbudo _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 68,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.


Finančni pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita.

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000 EUR oziroma najmanj 1.500 EUR.


Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika