Javni Pozivi

65OB19 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (65OB19)
Datum objave: 27.12.2019
Datum zaključka: Do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS. oz do razdelitve razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enaga ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • A - vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo tople vode,
 • B - vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C - vgradnja naprav za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije,
 • D - zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E - gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • F - nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G - nakup okolju prijaznih vozil,
 • H - odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I - nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J - učinkovita raba vodnih virov,
 • K - oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Upravičena oseba se lahko prijavi na poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami in dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je pravočasno vložena, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga 65OB19" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 80/2019, 134/2020, 184/2020, 51/2021, 184/2021, 194/2021, 209/2021)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Višina sredstev po tem pozivu znaša 63,5 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani), ki so:

 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • kreditno sposobni, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga tega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 • lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G.

Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki še niso izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.


Finančni pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita.

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500 EUR.


Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Upravičena oseba je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti za posamezne ukrepe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika