Javni Pozivi

72OB24 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (72OB24)
Datum objave: 12.04.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 1. vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 2. vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 3. vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 4. zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 5. gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb (sNES, sNES+)
 6. nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 7. nakup električnih koles ali električnih motorjev,
 8. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 9. nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 10. učinkovita raba vodnih virov,
 11. oskrba s pitno vodo.
Rok za prijavo:

Vlagatelj lahko vloži vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelji vložijo vloge na naslednji način:

 • elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami preko portala eUprava,
 • pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.
Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vloga je formalno popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 72OB24" in vse obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 32/2024, 52/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Višina sredstev po tem pozivu znaša 25 milijonov EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in:

 • imajo stalno prebivališčee v Republiki Sloveniji,
 • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,

in so hkrati:

 • lastniki ali solastniki nepremičnin (tj. v tem javnem pozivu: zemljišč, stavb ali njihovih delov) oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena (kar vključuje tudi etažne lastnike večstanovanjske stavbe v primeru financiranja skupne naložbe) ali
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika nepremičnine kjer bo naložba izvedena (tudi če gre za uporabnika skupnostne samooskrbe) ali
 • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G.

Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki v času vložitve vloge še niso v celoti izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.

Finančni pogoji kreditiranja
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je fiksna in znaša 1,0%.

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep E ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita je 1.500 EUR, najvišji pa 100.000 EUR na upravičeno osebo oziroma do višine kreditne sposobnosti prosilca ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

Stroški kredita
Stroški kreditne pogodbe, vodenja kredita in zavarovanja zajemajo:

 • strošek odobritve kredita se obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5% od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40 EUR in največ 175 EUR;
 • strošek vodenja kredita na letni ravni znaša 35 EUR za kredite do vključno 4.000 EUR oz. 45 EUR za kredite nad 4.000 EUR;
 • strošek zavarovanja kredita se obračuna glede na višino glavnice, povečane za obresti, in dolžino odplačilne dobe; ta lahko znaša od 0,83% do 1,68% vrednosti zavarovalne osnove.

Postopek pridobitve kredita

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo
 2. Oddajte vlogo Eko skladu
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti
 4. Banka preveri kreditno sposobnost. Ustrezna kreditna sposobnost je pogoj za sklenitev kreditne pogodbe
 5. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe v eni izmed poslovalnic Banke Intesa Sanpaolo najpozneje v treh mesecih po izdaji odločbe
 6. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40% zneska kredita izključno izvajalcu naložbe
 7. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko
 8. Preostali del kredita (najmanj 60%) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika