Javni Pozivi

58ONS16 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (58ONS16)
Datum objave: 07.10.2016
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. oz. do porabe razpisanih sredstev.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo temeljne samoupravne lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
  • 12620 Muzeji in knjižnice,
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
  • 12650 Stavbe za šport.
Rok za prijavo:

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do objave njegovega zaključka. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije za prijavo na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon (01) 241 48 20.


Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec "Vloga za pridobitev kredita" in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241-48-2001/241-48-60
Dokumentacija:

<link file:4163 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016063-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 63/2016 - Razglasni del, stran 2176)
<link https: www.uradni-list.si glasilo-uradni-list-rs vsebina obvestilo-o-zakljucku-javnega-poziva-za-kreditiranje-okoljskih-nalozb-obcin-v-gradnjo-novih-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-58ons16-ob-365417 _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 75/2017 - Razglasni del, stran 3021)

<link https: www.ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="93" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10,0 mio EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Do kredita upravičena občina po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita. Do kredita ni upravičena občina, ki:

  • nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada ali do Republike Slovenije,
  • ima blokiran transakcijski račun,
  • izvaja naložbo s partnerjem, ki ni občina oziroma Republika Slovenija in v delu ali v celoti financira naložbo.

Pogoji kreditiranja

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %. Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. Krediti se praviloma odplačujejo  v četrtletnih obrokih.

 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.


Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe, in lahko znaša največ 85 % priznanih stroškov naložbe. V kolikor bo za isto naložbo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, pa vsota dodeljenega kredita in nepovratne finančne spodbude ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov kreditirane naložbe.


Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon (01) 241 48 20, in na spletni strani www.ekosklad.si.

Nazaj

© 2012 - 2023 Portal Energetika