Javni Pozivi

69ONS22 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (69ONS22)
Datum objave: 10.02.2023
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo lokalne skupnosti (občine) na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne  družbene skupine in stavb javne uprave, razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi:

 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
 • 12620 Muzeji in knjižnice,
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
 • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
 • 12650 Stavbe za šport,
 • 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
 • 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,
 • 12201 Stavbe javne uprave
Rok za prijavo:

Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega poziva.

Vloge je treba oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Vlagatelj vloži pisno vlogo po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali e-naslov: vloge@ekosklad.si

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 69ONS22" z vsemi zahtevanimi prilogami, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, j.s.ekosklad@ekosklad.si01/241-48-2001/241-48-60
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št.17/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Do prodobitve kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Do kredita upravičena občina po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.

Do kredita ni upravičena občina:

 • ki ima zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • ki ima blokiran transakcijski račun,
 • če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec upravičene osebe nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.


Pogoji kreditiranja

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se odplačuje v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.

Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe, in lahko znaša največ 85 % priznanih stroškov naložbe.


Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, po telefon (01) 241-48-20 v času uradnih ur, na spletni strani www.ekosklad.si in preko e-pošte:ekosklad@ekosklad..si-

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika