Javni Pozivi

47SUB-EPPO17 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda (47SUB-EPPO17)
Datum objave: 21.04.2017
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju. Energetski pregled mora biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči in izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/16) ter v skladu z določili standarda SIST ISO 50002 ali serijo standardov SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja, ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, če je to potrebno.

V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.

Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Energetski pregled se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge, kar pomeni, da podjetje pred oddajo vloge ne sme plačati storitve oziroma ne sme skleniti zavezujočega dogovora o izvedbi energetskega pregleda.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 47SUB-EPPO17" in vse obvezne priloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladekosklad@ekosklad.si01/ 241 48 2001/ 241 48 60
Dokumentacija:

<link file:8982 _blank download internal link in current>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2017020.pdf _blank external-link-new-window internal link in current>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 20/2017 - Razglasni del, stran 1073)

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2017020.pdf _blank external-link-new-window internal link in current>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 36/2019 - Razglasni del, stran 1283)

<link https: ekosklad.si razpisi prikazi tenderid="115" _blank external-link-new-window internal link in current>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklad

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in zadruge po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja, ki so navedeni v prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 651/2014):

  • malo podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.


Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga podjetje naroči pri zunanjem izvajalcu.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika