Javni Pozivi

113SUB-EPPO24 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (113SUB-EPPO24)
Datum objave: 31.05.2024
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Ur. l. RS, št. 41/16 in nasl.), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO 50001.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za nalovo naložbo za naslednja ukrepa:

  1.  izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,
  2. uvedbo sistema upravljanja z energijo.
Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 113SUB-EPPO24" in vse obvezne priloge.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 44/2024)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklad

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene občine za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Med upravičene osebe za ukrep A (izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju) po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili ZURE.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.  Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000 EUR.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001, med katere ne spada DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika