Javni Pozivi

16SUB-EVPO12 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila (16SUB-EVPO12)
Datum objave: 30.12.2011
Datum zaključka: od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2012
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa novih okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, predelanih na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom, ali prvega nakupa na ta način predelanega vozila.

Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

 • nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
 • predelana obstoječa vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko vgrajenimotor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom.

 

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2011109.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 109/2011- Razglasni del, stran 3065)

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Ekosklada

Višina sredstev: 300.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).


Višina nepovratne finančne pomoči:
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:

 • 5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon;
 • 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 2.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni pogon;
 • 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika