Javni Pozivi

21SUB-EVPO13 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila (21SUB-EVPO13)
Datum objave: 11.01.2013
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2013.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe nakupa:

 • novih (serijsko proizvedenih) baterijskih električnih vozil,
 • novih (serijsko proizvedenih) priključnih (plug-in) hibridnih vozil (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo).

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nove naložbe:

 • predelave obstoječih vozil, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen z elektro pogonskim agregatom,
 • prvega nakupa na zgoraj navedeni način predelanih vozil.


Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

 • nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1;
 • nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L7e;
 • nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L6e;
 • nova električna vozila, brez emisij CO2 na izpustu, kategorije N1;
 • nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijami, ki se polnijo iz omrežja), kategorije M1;
 • vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si pdf sub2013 _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013003-pdf _blank>Javni poziv (Ur.l. RS, št. 03/2013 - Razglasni del, stran 121)

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: 300.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.


Višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:

 • 5.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije M1, brez emisij CO2 na izpustu;
 • 4.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije M1, predelano na električni pogon;
 • 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije N1, brez emisij CO2 na izpustu;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije L7e, brez emisij CO2 na izpustu;
 • 2.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije N1 ali L7e, predelano na električni pogon;
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo, kategorije L6e, brez emisij CO2 na izpustu;
 • 1.000 EUR za obstoječe vozilo, kategorije L6e, predelano na električni pogon.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika