Javni Pozivi

27SUB-EVPO14 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila (27SUB-EVPO14)
Datum objave: 21.02.2014
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 15. 11. 2014.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup:

 • novih (serijsko proizvedenih) električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali
 • novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega,

ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Predmet javnega poziva so tudi nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za:

 • predelavo vozil, katerih lastnik je vlagatelj že pred predelavo, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in
 • nakup na zgoraj navedeni način predelanih vozil, kjer je vlagatelj prvi lastnik vozila po predelavi.

Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

 • nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1. 
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 15. 11. 2014.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi besedilo_poz_27sub-evpo14.pdf _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014014-pdf _blank>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 14/2014 - Razglasni del, stran 575)

<link http: www.ekosklad.si html razpisi _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

 

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2014017-pdf _blank>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 17/2014 - Razglasni del, stran 707) 

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.


Višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:

 • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1 in L7e;
 • 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika