Javni Pozivi

32SUB-EVPO15 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila (32SUB-EVPO15)
Datum objave: 10.04.2015
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS (26. 2. 2016).
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom za:

 • nakup novega vozila na električni pogon,
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender),
 • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
 • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno od spodaj navedenih kategorij cestnih vozil:

 • nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • v električno vozilo predelana vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nova priključna hibridna vozila (plug-in) ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz dokumentacije.

Rok za prijavo:

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Odpiranje prijav:

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne  pomoči  upravičeni  osebi  se  uporablja  postopek,  določen  z  Zakonom  o  splošnem  upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30
Dokumentacija:

<link file:2475 _blank download>Polno besedilo javnega poziva

<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015024-pdf _blank external-link-new-window>Javni poziv (Ur. l. RS, št. 24/2015 - Razglasni del, stran 675)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2015098-pdf _blank external-link-new-window>Sprememba javnega poziva (Ur. l. RS, št. 98/2015 - Razglasni del, stran 2204)
<link https: www.uradni-list.si _pdf ra r2016015-pdf _blank external-link-new-window>Zaključek javnega poziva (Ur. l. RS, št. 15/2016 - Razglasni del, stran 442)

<link http: www.ekosklad.si pravne-osebe nameni prikazi actionid="1" _blank external-link-new-window>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.0000 EUR.

Višina nepovratne finančne pomoči za posamezni ukrep znaša največ:
 • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1 in L7e;
 • 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »A« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »C«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe,
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic.

Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.


Dodatne zahteve in pogoji:

 • predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba,
 • vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči,
 • vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo,
 • nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena pomoč s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
 • upravičena  oseba  je  poleg  nepovratne  finančne pomoči po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika