Javni Pozivi

17SUB-AVPO12 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet (17SUB-AVPO12)
Datum objave: 30.12.2011
Datum zaključka: Do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2012
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, in s tem implementacijanove energijsko učinkovite tehnologije v slovenskem prostoru.


Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, se bodo dodeljevale nepovratne finančne pomoči za nakup novih gospodarskih vozil za cestni promet, ti. avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v nadaljevanju: vozilo), za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

 • so serijsko proizvedeni;
 • kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;
 • imajo več kot 9 sedežev (poleg voznikovega več kot 8 sedežev) in so:
  • z nosilnostjo do vključno 5.000 kg uvrščena v kategorijo M2 ali
  • z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena v kategorijo M3;
 • bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in
 • so bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:

Razpisna sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-46 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2011109.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 109/2011- Razglasni del, stran 3060)

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo

<link http: www.ekosklad.si html razpisi index_0.html _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Ekosklada  

Višina sredstev: 300.000,00 EUR.
Drugi podatki:


Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:

Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo sedežv Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjemcestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavnolicenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti:

 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji,
 • pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitnodejavnost, ali
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
 • samostojni podjetniki posamezniki.

 

Višina nepovratne finančne pomoči:
Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno vozilo je določena za vse upravičene osebe enako, ne glede na velikost podjetja, in znaša:

 • 10.000 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj veliko podjetje,
 • 12.500 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj srednje podjetje,
 • 15.000 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj malo podjetje, ter
 • 2.500 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj veliko podjetje,
 • 3.000 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj srednje podjetje,
 • 4.000 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj malo podjetje.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika