Javni Pozivi

22SUB-AVPO13 Javni poziv za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet (22SUBV-AVPO13)
Datum objave: 11.01.2013
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2013.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.


Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, se bodo dodeljevale nepovratne finančne pomoči za nakup novih gospodarskih vozil za cestni promet, t.i. avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v nadaljevanju: vozilo), za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

 • so serijsko proizvedeni;
 • kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;
 • imajo več kot 9 sedežev (poleg voznikovega več kot 8 sedežev) in so:
  • z nosilnostjo do vključno 5.000 kg uvrščena v kategorijo M2 ali
  • z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena v kategorijo M3;
 • bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in
 • bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za popolno vlogo šteje vloga, ki vsebuje izpolnjen obrazec »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo.

Odpiranje prijav:

Razpisna sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-46 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link http: www.ekosklad.si pdf sub2013 _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2013003-pdf _blank>Javni poziv (Ur.l. RS, št. 03/2013 - Razglasni del, stran 132)

<link http: www.ekosklad.si html razpisi main.html _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev: 300.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo sedežv Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti:

 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitnodejavnost, ali
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
 • samostojni podjetniki posamezniki.

 

Višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno vozilo znaša:

 • 10.000 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj veliko podjetje,
 • 12.500 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj srednje podjetje,
 • 15.000 EUR za kategorijo M3, v kolikor je vlagatelj malo podjetje, ter
 • 2.500 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj veliko podjetje,
 • 3.000 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj srednje podjetje,
 • 4.000 EUR za kategorijo M2, v kolikor je vlagatelj malo podjetje.
Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika