Javni Pozivi

100SUB-LS22 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22)
Datum objave: 10.06.2022
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Veljavna objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti lokalnih skupnosti.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do K, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2022 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

 • A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi.
Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

ali na e-naslov: vloga@ekosklad.si. Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec "Vloga 100SUB-LS22" in obvezne priloge, ki so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), če Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 81/2022, 4/2023, 103/2023)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE), zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000 EUR.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so lokalne skupnosti, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v njihovi so/lasti, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe. Lastništvo predmetne nepremičnine bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo in druge listine.

Višina nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda je 20 % upravičenih stroškov naložbe z vključenim DDV. Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju Triglavskega narodnega parka, se nepovratna finančna spodbuda poviša za 25 %.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika