Javni Pozivi

90SUB-sNESLS21 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (90SUB-sNESLS21)
Datum objave: 31.12.2021
Datum zaključka: Do porabe sredstev oz. objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Obnovljivi viri energije, Učinkovita raba energije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščajo med:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
  • 12620 Muzeji, arhvi in knjižnice;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
  • 12650 Stavbe za šport;
  • 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
  • 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine;
  • 12201 Stavbe javne uprave.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z javnimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Rok za prijavo:

Občine lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občine vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Odpiranje prijav:

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva.

Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, ki so navedene v polnem besedilu javnega poziva.

Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagateljiu se uporablja postopek, določen  z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-20 v ponedeljek, sredo in petek med 12:00 in 14:00 uro.
Dokumentacija:

Javni poziv (Ur. l. RS, št. 209/2021, 56/2022, 81/2022, 108/2022)

Podrobnejše informacije na spletni strani Eko sklada

Višina sredstev:

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,5 mio EUR.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka občina, ki je lastnica nepremičnine in investitorka ter financira naložbo v gradnjo skoraj ničenergijske stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne spodbude je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje, vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Višina spodbude znaša od 240 do 400 EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe. Podrobnosti so opredeljene v polnem besedilu javnega poziva.

Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika