Javni Pozivi

15SUB-EVOB12 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila (15SUB-EVOB12)
Datum objave: 30.12.2011
Datum zaključka: Do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.
Izdajatelj: Eko sklad, j.s.
Status: Zaključena objava
Vrsta: Javni poziv
Tematika: Nove energijsko učinkovite tehnologije
Predmet objave:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova baterijska električna vozila in nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo) za cestni promet. Vloga mora biti vložena pred nakupom novega vozila.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na način, da bo elektro pogonski agregat nadomestil serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje, ali bodo predmet prvega nakupa na ta način predelanega vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila.


Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

 • nova baterijska električna vozila, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova baterijska električna vozila, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • nova plug-in hibridna baterijska vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1;
 • predelana obstoječa vozila, kategorije M1, N1, L7e ali L6e, na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom.

 

Rok za prijavo:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, ki so navedena v polnem besedilu javnega poziva.

Odpiranje prijav:

Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor.

Kontakt:
ImeE-poštaTelefonFax
Eko skladekosklad@ekosklad.si01/241-48-75 vsak delovni dan med 9. in 12. uro
Dokumentacija:

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Polno besedilo javnega poziva

<link http: www.uradni-list.si _pdf ra r2011109.pdf _blank>Razpis  (Ur.l. RS, št. 109/2011- Razglasni del, stran 3049)

<link fileadmin dokumenti javne_objave javni_razpisi _blank>Vloga za prijavo

<link http: www.ekosklad.si html razpisi main.html _blank>Podrobnejše informacije na spletni strani Ekosklada  

Višina sredstev:

200.000 EUR

Drugi podatki:

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu:
Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki ni zasebnik v smislu določb pete alineje prvega odstavka 3. člena splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in je investitor v novo naložbo skladno s tem javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Višina nepovratne finančne spodbude:

Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:

 •  5.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije M1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 4.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije M1, na električni pogon;
 • 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno baterijsko vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem inz baterijo), kategorije M1;
 •  3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije N1, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 •  3.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L7e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 2.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije N1 ali L7e, na električni pogon;
 • 2.000 EUR za novo baterijsko električno vozilo, kategorije L6e, z nič emisijami CO2 na izpustu;
 • 1.000 EUR za predelano obstoječe vozilo, kategorije L6e, na električni pogon.

 

Nazaj

© 2012 - 2024 Portal Energetika